Halvcirklen
×
forside udstillinger aktiviteter galleri kontakt

Foreningens Vedtægter

Vedtægter for Kunstnergruppen Halvcirklen:

1.0 Navn og formål:

1.1 Foreningens navn er Kunstnergruppen Halvcirklen.

1.2 Foreningens formål er at støtte aktivt arbejde med billedkunst og keramik, bl.a. ved at drive værkstedet på Kildegården, ved at skabe udstillingsmuligheder for medlemmerne, og ved at fungere som forum for udveksling af erfaringer om arbejde med billedkunst og keramik.

1.3 Foreningen råder over et hus, Halvcirklens Hus, Kildegården 3, som stilles til rådighed af Roskilde Kommune.

2.0 Medlemsforhold

2.1 Som medlem kan optages alle, som tilslutter sig foreningens formål, og som dokumenterer, at de arbejder seriøst med billedkunst og/eller keramik. Foreningen arbejder inden for alle kunstformer, -genrer eller teknikker.

2.2 Foreningen kan beslutte at lægge et loft over det aktuelle antal af medlemmer, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til pladsen i Halvcirklens Hus. Antallet fastlægges i givet fald på den årlige generalforsamling. Nye medlemmer optages i så fald i det omfang, der er ledige pladser. Der kan oprettes en venteliste.

2.3 Anmodning om optagelse sendes til bestyrelsen, som indkalder ansøgerne til en samtale, hvor ansøgerne gør rede for deres forventninger til samarbejdet med foreningen, samt fremlægger et udvalg af eksempler på deres arbejder. Bestyrelsen træffer afgørelse om optagelse.

2.4 Medlemmerne betaler et årligt kontingent som fastlægges på den årlige generalforsamling med betalingsfrist 31. januar.

2.5 Alle tillidshverv mv. er ulønnede. Dokumenterede udgifter refunderes efter forudgående aftale med formanden.

2.6 Foreningen kan kræve betaling for materialer, som stilles til rådighed for medlemmerne. Medlemmerne afholder i øvrigt udgifterne til egne materialer.

2.7 Ved udstillinger arrangeret af Halvcirklen fastlægger bestyrelsen de nærmere rammer for udstillingen. Udvælgelsen af værker sker med sigte på den bedst opnåelige helhedskvalitet.

2.8 Medlemmerne forventes at deltage i oprydning og rengøring af Halvcirklens Hus.

3.0 Organisation og ledelse

3.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Her træffes afgørelser om foreningens organisation, medlemsforhold, økonomi mv.

3.2 Der afholdes ordinær generalforsamling i januar kvartal. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt (per post eller e-mail) med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og en frist på 7 dage til forslag om yderligere emner, som ønskes taget op på generalforsamlingen.

3.3 Der afholdes ekstraordinær generalforsamling 1) når bestyrelsen skønner det nødvendigt, 2) efter beslutning på en forudgående generalforsamling, eller 3) hvis en tredjedel af medlemmerne kræver det med en skriftlig, motiveret dagsorden; en sådan generalforsamling skal afholdes indenfor en måned efter fremsendelsen af kravet.

3.4 Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, som har betalt kontingent. Beslutninger træffes med almindeligt flertal blandt de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer, jf. dog pkt. 4.2. Hvis der opstår stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

3.5 På den ordinære generalforsamling vælges:

1) En formand og en kasserer.

2) En bestyrelse på mindst 3 og max 6 medlemmer, heri indregnet formand og kasserer.

3) 2 suppleanter og 1 revisor.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der hvert år er mindst 2, henholdsvis 3 på valg. Genvalg er muligt.

Suppleanter og revisorer vælges for 1 år ad gangen. Genvalg er muligt.

3.6 Hvis det ikke er muligt i medlemskredsen at finde en kasserer, der er villig og kompetent, kan bestyrelsen undtagelsesvis vælge at udlicitere opgaven til en ekstern regnskabskyndig person eller firma.

3.7 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

1) Valg af ordstyrer og referent, samt 2 stemmetællere

2) Formandens beretning

3) Fremlæggelse af revideret regnskab mv. ved kassereren

4) Fastlæggelse af budget for det kommende år, herunder kontingent

5) Valg af formand og kasserer

6) Valg af øvrige medlemmer af bestyrelsen

7) Valg af 2 suppleanter og 2 revisorer

8) Bestyrelsens forslag til aktiviteter mv. for det kommende år og andre forslag til beslutning

9) Indkomne forslag

10) Evt.

3.8 Bestyrelsen konstituerer sig 14 dage efter en generalforsamling, hvor der er sket nyvalg, og vælger en næstformand og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen vælger en ansvarlig for hvert af værkstederne og for udstillingsvirksomheden.

3.9 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes med almindeligt flertal. Hvis stemmerne står lige, er formandens stemme afgørende.

4.0 Vedtægtsændringer og ophør af foreningen

4.1 Ændringer af vedtægterne besluttes med almindeligt flertal blandt de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer på en generalforsamling med dette emne på dagsordenen. Udkast til vedtægtsændringer udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen og dagsordenen.

4.2 Beslutning om foreningens ophør træffes med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med dette emne på dagsordenen.

4.3 Hvis generalforsamlingen beslutter at foreningen skal ophøre, tilfalder de efter ophøret tilbageværende værdier (herunder kapital) kulturelt arbejde i Roskilde.

Vedtaget på generalforsamlingen den 25. marts 2019

Vedtægterne af 9. marts 2o11 ophæves.